محل نصب دوربین مداربسته

محل نصب دوربین مداربسته

محل نصب دوربین مداربسته انتخاب محل مناسب برای نصب دوربین مداربسته یکی از مهمترین فاکتورهای نصب دوربین مداربسته می باشد، توجه به اینکته که محل نصب دوربین مداربسته میبایست با محل پروژه و الزامات کارفرمای پروژه نصب دوربین مداربسته تطابق